Sponsor
Borsa ve Kap Bildirimleri

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 09:00’da Şirket merkezinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 12.04.2017
Genel Kurul Tarihi 10.05.2017
Genel Kurul Saati 09:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Paşalimanı Caddesi No:41

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 2016 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – 2016 yılı faaliyet dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – Yıl içinde Yakup Kaygusuz’dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulca onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 – Şirket Yönetim Kurulumuzun 03 Nisan 2017 tarih 2017/09 sayılı kararı doğrultusunda kâr dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
8 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları” hakkındaki tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca seçilen “”PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.”nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanması,
9 – Gündemin 10 no’lu maddesinde görüşülecek olan işlemin kabul edilmesi halinde, Şirketimiz malvarlığının önemli bir bölümünün devredilmesi ve buna bağlı olarak faaliyet konumuzun önemli ölçüde değişmesinin söz konusu olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’nci maddesi ve II-23.1 sayılı Tebliğin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 6.maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, II-23.1 sayılı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin, işlemin görüşüleceği gündem maddesinden önce aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, (9 nolu gündem maddesinin tam metni ekli ilan metninde yer almaktadır.)
10 – Şirketimizin konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 195.000.000 USD + KDV bedelle satılması hususunun, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (II-23.1 sayılı Tebliğ) 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 6.maddesi kapsamında Genel Kurulun onayına sunulması,
11 – Gündemin 12 no’lu maddesinde görüşülecek olan işlemin kabul edilmesi halinde, ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinilmesi ve buna bağlı olarak faaliyet konumuzun önemli ölçüde değişmesinin söz konusu olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’nci maddesi ve II-23.1 sayılı Tebliğin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (c) bentleri ile 6.maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, II-23.1 sayılı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin, işlemin görüşüleceği gündem maddesinden önce aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, (11 nolu gündem maddesinin tam metni ekli ilan metninde yer almaktadır.)
12 – Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 148939 sicil numarasında kayıtlı “Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”nin paylarının tamamının toplam 150.000.000 USD karşılığında ana ortağımız Park Holding A.Ş.’den (126.233.000.-TL nominal bedelli 90.309.942,81 TL’lik kısmı ödenmemiş 126.233.000 adet-%99,9865346534653) ve yine diğer ana ortağımız Turgay Ciner’den (17.000.-TL nominal bedelli 17.000 adet- % 0,0134653465347) Şirketimizce satın alınması hususunun II-23.1 sayılı Tebliğ’in 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (c) bentleri ile 6.maddesi kapsamında Genel Kurul’un onayına sunulması,
13 – Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması,
14 – Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul’a yazılı bilgi verilmesi,
15 – Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
16 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7 nci maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının şirket ve bağlı ortaklıklarla çıkar çatışmasına sebep olabilecek işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri rekabet edebilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin genel kurulun onay vermesi,
17 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
18 – SPK mevzuatı uyarınca 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
19 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı içinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
20 – Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PRKME 2016 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI METNİ.pdf – İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuş olup alınan kararların bir bölümü aşağıda verilmiştir.
1- Toplantı Başkanlığı’na Nalan Erkarakaş’ın seçilmesine Genel Kurulca 10.212.604.829 adet kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Nalan Erkarakaş, Oy Toplama Memurluğu’na Tacigül Erdem’i, Toplantı Yazmanlığı’na Tuğçe Karadağ Çiftçi’yi seçti.
2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine, Genel Kurulca 10.212.604.829 adet kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.
3- Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporunun ortakların bilgisine sunulmuş olması ve web sitemizde yayınlanmış olması nedeniyle okunmaması hususu oylanarak 10.212.604.829 adet kabul oyu ile oybirliği ile Genel Kurulca kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporunun özeti Merkez Mali İşler Müdürü Tacigül Erdem tarafından okunarak müzakeresi sonucu, 10.212.604.829 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
4- Şirketin 2016 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu 10.212.604.829 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oybirliği ile tasdik edildi.
5- Yıl içinde Yakup Kaygusuz’dan boşalan üyeliğe T.T.K.’nın 363. maddesine göre A Grubu pay sahiplerince aday gösterilen Salih Selim Şenkal’ın atandığı görüldü. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu atamanın kabul edilmesine, Salih Selim Şenkal’ın görev süresinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri kadar olmasına 10.212.604.829 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
6- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2016 yılı çalışmaları ile ilgili ibrası konusuna geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri kendi ibraları ile ilgili oylamalarına katılmaksızın Genel Kurulca ayrı ayrı oylanarak tamamı Genel Kurulca oybirliği ile ibra edildiler.
7- Kâr dağıtımı konusuna geçildi. Kâr dağıtımı yapılmaması ile ilgili Şirket Yönetim Kurulumuzun 03 Nisan 2017 tarih 2017/09 sayılı kararı okundu. Buna göre Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.” tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımız incelendiğinde 20.502.367.-TL Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımız incelendiğinde ise 27.518.103,91.-TL dönem zararı oluştuğu görülmekte olup, bu zarar nedeniyle 2016 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi görüşülerek müzakeresi sonucu, 10.212.604.829 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 PRKME 2016 GENEL KURUL TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 PRKME 2016 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESI.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
2016 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtılmamasına ilişkin teklif, Ayrılma Hakkı Talep Formu ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu aşağıda yer alan gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ) düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, http://www.parkelektrik.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606301

BIST


Etiketler

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar