Bankacılık

Konut kredisi kullananlar dikkat edin

Konut kredisi kullananlar dikkat edin

 

Türkiye Ban­ka­lar Bir­li­ği­’ne üye ban­ka tem­sil­ci­le­ri dö­viz­ze­de­le­rin problemlerini çöz­mek için iş başına koyuldular. Dün Dö­vi­ze En­deks­li Ko­nut Kre­di­si Mağ­dur­la­rı Der­ne­ği­’nin (DÖV­DER) tem­sil­ci­le­riy­le ban­ka­la­rın üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri görüştüler. Fi­ba ve Şe­ker­bank ha­ri­cin­de­ki tüm ban­ka­la­rın tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım gös­ter­di­ği top­lan­tı­da dö­viz­ze­de­le­rin so­run­la­rı­na da­ha hız­lı çö­züme kavuşmak için ge­nel mü­dür­lük bün­ye­sin­de bi­rer ko­or­di­na­tör atan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş durumda.

Sis­tem na­sıl iş­le­ye­cek peki?
Her ban­ka ata­dı­ğı ko­or­di­na­tö­rün ile­ti­şim nu­ma­ra­la­rı­nı DÖV­DE­R’­e bil­di­re­cek. Dö­viz kre­di­si kul­la­nan ki­şi­ler kre­di çek­miş oldukları ban­ka­la­ra git­tik­le­rin­de her­han­gi bir so­run ya­şar­sa hız­lı çö­züm için ban­ka­nın ata­dı­ğı ko­or­di­na­tö­re ula­şmış olacak, so­ru­nu an­la­ta­cak ve dev­re­ye ko­or­di­na­tör gi­re­cek.

Ödemeler yüzde 30 düşecek
Kre­di­ler ilk baş­vu­ru ta­ri­hin­de­ki ana­pa­ra üze­rin­den Türk Li­ra­sı­’na dö­nüş­tü­rü­le­cek. TL’­ye dö­nü­şen kre­di­nin ye­ni ya­pı­lan­dır­ma­da­ki ay­lık fa­iz ora­nı yüz­de 1,25 ola­rak he­sap­la­nmış olacak. Bu­gü­ne ka­dar öden­miş olan kı­sım çı­ka­rıl­dık­tan son­ra ka­lan mik­ta­rın ay­lık öde­me tu­ta­rı tekrardan he­sap­la­na­cak. Böy­le­ce ay­lık öde­me ra­ka­mı yüz­de 30 ci­va­rın­da aza­la­cak.

‘250 bin liralık sınır kalksın’
DÖV­DER tem­sil­ci­si Bu­rak Şen­gül, gö­rüş­me­le­ri olum­lu adım ola­rak de­ğer­len­dir­di. Şen­gül şunları belirtti, “Tür­ki­ye­’de 7 bin ci­va­rın­da dö­viz cin­sin­den konut kre­disi kul­la­nan ki­şi var. Bun­la­rın da ka­lan borç­la­rı yak­la­şık 4 mil­yon li­ra ci­va­rın­da. Ban­ka­la­rın tem­sil­ci­le­riy­le yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­da 3 mad­de­lik is­te­ği­miz ol­du. 250 bin li­ra­lık sı­nı­rın kalk­ma­sı­nı, da­va aç­mış ve Yar­gı­ta­y’­dan olum­suz ya­nıt al­mış ki­şi­ler ile bor­cu­nu ya­pı­lan­dır­mış olan­la­rın da kap­sa­ma gir­me­si­ni is­tedik. Bankalar taleplerimize sıcak baktı” diye sözlerine eklemiş oldu.


Etiketler

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

4 Yorumlar

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar